Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 23. května 2024.

Regule

Účastník šifrovacího závodu firmy Prokop & Otto Skole jest vázán těmito regulemi.

Změny oproti loňským regulím: Jelikož letos výše startovního poplatku záleží na zvolené vstupence, bylo znění některých bodů regulí pozměněno. Zejména se jedná o bod hovořící o počtu exemplářů šifry k vyzvednutí.

Termínová listina

 • Závod se započne v pátek 3. 6. 2016 v 19:00 a ukončí v sobotu 4. 6. 2016 ve 14:00.
 • Přihlášky závodníků přijímáme do 24. 5. 2016. K témuž dni musí býti složen poplatek za účast na bankovní konto pořadatele závodu.
 • Posice startu závodu bude vyvěšena na soukromé nástěnce závodícího teamu nejpozději dne * 19. 5. 2016

Závodníci

 • Závoditi smějí teamy dvou- až pětičlenné.
 • Team nechť podá přihlášku na příslušném formuláři a zvolí si vstupenku do závodu. Cena vstupenky jest pak považována za poplatek za účast v závodě. Přihlášku lze stornovati.*
 • Team je povinen zavčasu složiti stanovený poplatek za účast na účet firmy.*
 • Údaje o závodnících slouží pořadateli k organisaci závodu a nebudou poskytnuty třetím stranám.
 • Závoditi jest přípustné od 15 let věku.
 • V každém teamu musí závoditi alespoň jedna osoba zletilá (to jest starší 18 let). Nezletilé osoby jsou povinny při startu předložiti organisátorům úplně vyplněné a rodičem a zletilým závodníkem podepsané prohlášení.
 • Účast jest na vlastní nebezpečí závodníků. Jediným nebezpečím, jež na závodníky číhati může, jest bádání nad šiframi a cestování noční Prahou.

Cíl závodu

 • Za vítěze jest považován každý team, jenž doputovav do cíle dle platných regulí, včas a v počtu alespoň dvou závodníků, splní tamtéž cílový úkol.

Stanoviště

 • Na každém stanovišti* jest umístěna šifra, jež vyřešena udává posici stanoviště následujícího. Šifry nutně nemusejí býti vydány tiskem, vždy však ponesou znak šifrovacího závodu.
 • Zapovídá se zdržovati se poblíž stanoviště déle, než jest nezbytně nutno.*
 • Team na stanovišti vyzvedne jeden exemplář šifry, nepředplatil-li si exemplářů více a není-li uvedeno jinak. Pakliže ale zbývá exemplář poslední, team jest povinen ponechati jej na místě.*

Šifry

 • Pakliže bádání nad šifrou vyžaduje užíti abecedu, jedná se vždy o její anglickou versi o 26 literách.
 • Kříž polský neobsahuje Ch. Jest-li zapotřebí litery počítati, Ch jest spřežkou o dvou literách.*
 • K většině šifer lze sobě poříditi nápovědu. Užití nápověd není nikterak penalisováno*.
 • Některá stanoviště mohou být opatřena strážcem ve služebním stejnokroji. Tento jest oprávněn udělovati závodníkům další pokyny týkající se toliko daného stanoviště*.

Putování mezi stanovišti

 • Závodníci smějí během závodu putovati výhradně pěším pochodem nebo veřejným hromadným dopravním prostředkem.
 • Během závodu se přísně zapovídá vstupovati na soukromé pozemky a všeobecně místa veřejně nepřístupná.*

Dorozumívání se v teamu a mezi teamy

 • Závodu se každý účastní jako člen svého teamu. Spolupráce s teamy ostatními se zapovídá.*
 • Rovněž se zapovídá sledovati cizí team za účelem odhalení dalšího stanoviště, jakož i jinak jej špehovati.
 • Při závodu jest dovoleno volně užívati přátel na telefonu, jakož i kolemjdoucích. Tito lidé ale nesmějí se účastniti řešení šifry samotné.*
 • Zapovídá se získávati vědomosti od cizích lidí jsoucích právě v zaměstnání.*
 • Dělení teamu jest dovoleno, leč nikomu nedoporučujeme choditi v temné noci sám. Při rozdělení teamu musí býti každý nezletilý závodník doprovázen závodníkem zletilým.
 • Ku dorozumívání se, navigaci i řešení šifer jest dovoleno užívati libovolnou techniku: parní stroje, počítací stroje mechanické i jiné, telefonní přístroje, radiostanice, lokátory a další podobná i nepodobná zařízení. Při jejich užívání jest nutno dodržovati zákonných předpisů a dobrých mravů.

Ostatní

 • Součástí regulí jest seznam nutného vybavení.
 • Před začátkem závodu zveřejníme na soukromé nástěnce teamu poslední informace, jež mohou obsahovati dodatečné změny a upřesnění regulí, jakož i seznamu vybavení.
 • Team při hře narazivší na jakoukoliv nepředvídanou situaci (například jest-li zjevně na správném stanovišti a nemůže nalézti šifer) nechť o tom neprodleně zpraví organisátory.
 • Organisátoři ve služebních stejnokrojích jsou oprávněni udělovati závodníkům závazné pokyny.
 • Cílem závodu není hledati způsob, kterak tyto regule obejíti. Pokud v nich narazíte na rozpor nebo nejasnost, řiďte se především vlastním svědomím.

Výklad regulí

Pakliže už jste se závodu firmy P. & O. Skole či nějakého jiného šifrovacího závodu účastnili, nejspíše již regule intuitivně chápete. Výklad regulí jest tu za účelem lepšího vysvětlení, proč jsou regule takové, jaké jsou, pro objasnění nejasností a pro připomenutí některých zásad základních.

Přihláška a poplatek účastnický

Do lhůty uzavření přihlášek musíte složiti poplatek účastnický, jehož výše se odvíjí od ceny zvolené vstupenky, na konto Velkého vozu. Údaje o spojení bankovním a svůj symbol variabilní najdete na soukromé nástěnce teamu. Raději zaplaťte v předstihu, bankovní převod zpravidla nějakou dobu trvá. Zavčas nezaplativším teamům hrozí vyřazení ze závodu.

Přihlášku můžete kdykoliv stornovati. Víte-li jistě, že hrát nechcete, prosíme vás, abyste přihlášku stornovali co možná nejdříve. Usnadníte nám tím odhadování, kolik teamů se nakonec závodu doopravdy zúčastní.

Pokud jste už zaplatili poplatek účastnický, a stihnete se ze závodu odhlásiti před ukončením přihlašování, poplatek vám vrátíme. Později to z organisačních důvodů nebude možno.

Místo startu

Místo startu zadáváno jest formou předstartovní šifry. V uvedeném termínu se zadání objeví na soukromých nástěnkách oněch teamů, od kterých jsme již obdrželi poplatek účastnický. To jest, čím dříve ráčíte zaplatiti, tím více času zbude vám pro luštění.

Předstartovní šifry bývají jednoduché, ale kdybyste přece jen došli nesnází, v okamžiku startu závodu se na nástěnce teamu objeví místo startu v nezašifrované podobě.

Stanoviště

Stanoviště jest nějaké místo, kam vás zavede řešení předchozí šifry. Obvykle jest určení místa z šifry celkem hrubé, např. "severní konec Jižní ulice" nebo "roh Lesní a Anglické". Proto na samotném stanovišti uzříte snadno viditelný lístek samolepící se znakem závodu. V okruhu deseti metrů kol tohoto lístku pak naleznete důmyslněji skrytou obálku se šiframi.

Jindy může býti stanoviště střeženo někým z pořadatelů, jenž vám šifru vydá. V takovém případě většinou lístky nepřilepujeme, neb strážci jsou viděti lépe.

Na stanovištích, kde jest jen nestřežená obálka, byste se neměli zdržovati příliš dlouho. Svou pouhou přítomností totiž jednak pomáháte ostatním teamům nalézti stanoviště, jednak lákáte cizí osoby, které by mohly stanoviště poškoditi.

Uvidíte-li, že v obálce docházejí šifry, tak nám prosím zavolejte. (Samozřejmě jest lépe, když se okolo luštících teamů zprvu zeptáte, zdali už nevolali oni.) Když už to dojde tak daleko, že zbývá samojediná kopie šifry, musíte ji ponechati v obálce, jest tedy vhodné si zadání vyfotografovati anebo opsati.

Strážci stanovišť

Strážců stanovištních se není radno tázati na věci přímo nesouvisející s daným stanovištěm. Širších znalostí nemajíce, mohou vás, ač dobrou vírou vedeni, zavésti na scestí.

Písmeno CH

České Ch zde považujeme za spřežku a nikoliv za samostatné písmenko. Při počítání písmen v textu jest Ch za dvě, jako C a H. Kříž polský používáme taktéž bez Ch.

Nenechte se zmásti tím, že na našich pomůckách šifrovacích jsou obě verse polského kříže – tu s Ch můžete upotřebiti na jiných závodech, kupříkladu na Matrixu.

Soukromé pozemky

Během hry jest zapovězeno vstupovati na soukromé pozemky, potažmo místa, která nejsou přístupná veřejnosti. Prosíme vás, abyste toto pravidlo důsledně dodržovali. Jest třeba pamatovati na to, že se s vámi účastní hry dalších sto teamů. Zkrátíte-li si na špacíru cestu přes louku v pěti lidech, nejspíše se nic nestane. Pokud to ale udělá třicátý team jedné noci, jest tu už riziko, že se zčistajasna objeví majitel nebo četníci a budou z toho zbytečné nesnáze.

Samozřejmě se tato regule vztahuje pouze na místa, kam sami nesmíte. Pakliže chcete zajíti k příteli na zahradu, do svého domu, luštiti do klubovny apod., v tom vám pochopitelně nikterak brániti nechceme.

Hra v teamu

Během hry jste jako team odkázáni sami na sebe. Samozřejmě se soupeřů z cizích teamů smíte otázati "Jak se máte?" či odpověděti na otázku "Co je to lykanthropos?," diskuse o šifrách či stanovištích byste se ovšem měli vyvarovati.

Špehovati cizí teamy nebo opisovati jejich řešení se samozřejmě také zapovídá.

Faktické údaje smíte zjišťovati i od lidí, kteří nejsou členy vašeho teamu – od přátel na telefonu nebo kolemjdoucích. Smíte se tedy zeptati kupříkladu "Jak se řekne latinsky beruška?" nebo "Kterak se co nejrychleji dostaneme do Oujezda?" Nesmíte ale ostatní zatahovati do řešení šifry. Vzorovým "přítelem na telefonu" jest ujec Google – na otázky odpoví, leč s řešením šifry neporadí.

Při oslovování cizích lidí opět berte na vědomí, že s vámi závodí dalších sto teamů. Když se totiž přijdete paní na přepážce informační tázati co třicátí, jest pravděpodobno, že už ví, na co se chcete tázati. Ochotně vám odpoví více, nežli na co jste se sami chtěli otázati, a třeba neúmyslně vyzradí část řešení.

I tuto reguli jest zapotřebí aplikovati s rozumem – když se zeptáte hokynáře, kde jest v okolí jakési sousoší, žádná potíž z toho nejspíš nevzejde.