Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v sobotu dne 24. srpna 2019.