Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 23. května 2024.

10. Gramotyp

Tak jako u převodové šifry předchozí, velkým dílem práce jest sestavení mechanismu.

Jakmile tento je hotov, třeba s hlavním kolem točiti pozvolna, aby táhla na šipku propojená po řadě ukazovala písmena tajenky, která zní NA USEKU PARK.


Vedlejší šifra užívá rodokmenu z šifry deváté. První velké písmeno Q říká nám, že započíti nutno u Q. Další písmena znázorňují rodinné vztahy, dle toho, na kterém řádku se nacházejí. Horní řádek značí skok o generaci dříve, může tedy obsahovat matku či otce. Prostřední řádek pohybuje se po generaci stejné: bratři, sestry anebo manželé. Spodní řádek ukazuje pak potomky, syny a dcery.

První pole značí tedy, že máme uvážiti Qho matku (Anna), její matku (Miriam) a té sestru Hannah. První písmeno zní tedy H.

Druhé pole praví, že od Hannah přejdeme zpět k sestře Miriam, jejímu manželovi Ottovi a od něj k matce Emílii, získáme tak písmeno E.

Tento postup provede nás celým rodokmenem. Nutno také pamatovati na to, že Q jest cestovatelem časovým a jeho rodiče níže se ve stromě nacházejí než jeho děti, jakož i na to, že Irini a Silas, ač sourozenci, jest mezi nimi velikého odstupu věkového a každý v jiném patře rodinného stromu přebývá. Nakonec v jednom případě rozlišiti nutno, zda vybíráme bílého syna Cedrica (bílé "s") či černého syna Yardleyho.

Postupným zapisováním písmen získati lze zprávu HESLO JE BICYKL.