Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v sobotu dne 20. srpna 2022.