Nastartujte svou kariéru

Hledáte zajímavou práci? Zvládáte dobře fyzickou námahu a stres? Jste perfektními týmovými hráči? V takovém případě můžete být vhodným kandidátem do našeho konkursu:

Konkurs na pracovní pozici "Vítěz šifrovací hry Po Škole"

 • Počet vypsaných otevřených pozic: maximálně 5
 • Pouze na dočasný úvazek (doba platnosti 1 rok)
 • Ochota cestovat a pracovat v noci podmínkou
 • Výhodou vysokoškolské vzdělání v oboru, nebo odpovídající praxe v průmyslu (Mgr = 5 let, PhD = 8 let)
 • Vzhledem k povaze zaměstnání neposkytuje zaměstnavatel na služební cesty služební vozidlo
 • Platové podmínky: Registrační poplatek 400 Kč, další kompenzace dle uvážení zaměstnavatele
 • Zaměstnanecké benefity:
  • Firemní tričko

Upozorňujeme, že v rámci optimalizace organizačních procesů budeme v letošním roce přijímat do konkursu pouze prvních 100 zaregistrovaných týmů.

Chcete-li se zúčastnit konkursu, přihlašte se zde.

Návrh smlouvy o konkursu

Změny proti loňskému roku: Bylo odstraněno pravidlo o speciálním významu kurzívy. Z důvodu změn v novém Občanském zákoníku a harmonizace s pravidly a vyhláškami EU jsme též pozměnili některé formulace. Jinak jsou pravidla nezměněná.

A. Základní ustanovení

 1. Tato smlouva se uzavírá mezi

  SKOLE, Inc.
  (dále jen Zaměstnavatel)

  a

  ............................................................
  (dále jen Člen týmu)

 2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od pátku 3. 6. 2016 19.00 hodin do soboty 4. 6. 2016 14.00 hodin.

 3. Smlouva vstupuje v platnost po registraci Člena týmu na webových stránkách konkursu, a to dnem připsání registračního poplatku ve výši 400 Kč za Tým na účet Zaměstnavatele a to nejpozději 24. 5. 2016.

 4. Informace vedoucí k místu začátku konání konkursu budou zveřejněny na interních stránkách konkursu nejpozději dne 5. 5. 2015. K těmto informacím se nebude možno dostat bez platné smlouvy.

B. Povinnosti Člena týmu

 1. Člen týmu se zavazuje dosáhnout věku 15 let nejpozději v den začátku účinnosti smlouvy, a to libovolným způsobem. Zaměstnavatel prohlašuje, že mu v tomto nebude klást žádné překážky, a zároveň se zříká jakékoli zodpovědnosti za škody způsobené tímto procesem.

 2. Člen týmu je povinen konkursem postupovat týmově, tedy nejméně společně s jedním a nejvýše s dalšími čtyřmi členy týmu (dále jen Tým). Složení týmu není povoleno během konkursu měnit bez předchozího souhlasu zaměstnavatele.

 3. V případě, že je Člen týmu mladší 18 let, je nedílnou součástí této smlouvy (dodatek 1) prohlášení zákonného zástupce o souhlasu s účastí Člena týmu v konkursu a jeho způsobilosti se konkursu zúčastnit. V takovém případe musí též alespoň jeden ze členů týmu tvořících tým dosáhnout dnem začátku účinnosti smlouvy věku alespoň 18 let. Tým se smí během konkursu dělit, ovšem i každá část rozděleného týmu musí splňovat podmínku z předchozí věty, tedy obsahovat alespoň jednu osobu starší 18 let.

 4. Členovi týmu je zapovězena spolupráce s ostatními týmy i sledování jiného člena týmu, který není členem stejného týmu jako Člen týmu, s cílem určení místa uložení dalšího úkolu.

 5. Přes to, že konkurs neobsahuje nebezpečnější činnosti než písemné či jiné zpracování zadaných úkolů a cestování nočním velkoměstem, Zaměstnavatel se zříká veškeré zodpovědnosti za škody způsobené Členem týmu a Členovi týmu, ať již Zaměstnavatelem nebo třetími stranami, a jejich trvalé následky v době trvání účinnosti smlouvy i po ní. Člen týmu prohlašuje, že si je vědom toho, že konkursem prochází na vlastní nebezpečí.

 6. Členovi týmu je zapovězeno po dobu konkursu používat jiných dopravních prostředků než vlastních končetin, případně dopravních prostředků integrovaných do systému Pražské integrované dopravy. Během konkursu, a to jak při řešení úkolů, tak při přesunech mezi místy umístění zadání úkolů, je přísně zakázáno vstupovat na pozemky v soukromém vlastnictví, které nejsou majitelem prohlášeny za veřejně přístupné. V případě vzniku pochybnosti Zaměstnavatel poskytne Členovi týmu kopii příslušné části katastrální mapy či výpis z katastru nemovitostí. Náklady na toto dokazování nese v plné výši Člen týmu.

 7. Člen týmu se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy dbát pokynů Zaměstnavatele. Pracovníci Zaměstnavatele jsou za tímto účelem označeni dobře rozpoznatelnými firemními tričky či firemním oděvním doplňkem.

 8. Člen týmu smí v rámci Týmu komunikovat libovolnými dostupnými prostředky v rámci zákonů České Republiky. Je mu dovoleno používat jen takové technologie na bázi elektromagnetického vlnění, na něž bylo Českým telekomunikačním úřadem vydáno veřejné oprávnění, nebo jejichž kmitočty (větší než 3 THz) jsou mimo působnost úřadu dle vyhlášky 105 ze dne 2. dubna 2010.

 9. Členovi týmu je výslovně zakázáno odposlouchávat komunikaci ostatních týmů, nezávisle na použité komunikační technologii, včetně akustického vlnění.

 10. Členovi týmu je dovoleno prostředky uvedenými v odstavci výše komunikovat i s libovolnými osobami mimo Tým. Je mu dovoleno od nich získávat i informace potřebné k řešení úkolů, ovšem pouze v případě, že se tyto osoby nevěnují výkonu svého povolání. Takto získané informace však musí být výhradně faktického charakteru; od osob mimo Tým není povoleno přijmout pomoc s řešením úkolů.

 11. Tým je nucen vybavit se dle seznamu nutného vybavení. Zaměstnavatel poskytne Týmu tento seznam nejpozději tři dny před začátkem konkursu.

C. Úkoly

 1. Jednotlivé úkoly konkursu jsou geograficky distribuované na různých místech metropole.

 2. Zadání jednotlivých úkolů je běžně dostupné na kancelářském papíře (bílý, 80g/m²), a to ve dvou vyhotoveních. Toto nicméně není pravidlem a Člen týmu ani Tým nemají právo toto na Zaměstnavateli vymáhat. Zaměstnavatel je oprávněn dle svého uvážení zvolit jakoukoli formu zadání. Zadání je však i v takovém případě povinen opatřit logem konkursu.

 3. Člen týmu čestně prohlašuje, že se nebude v okolí místa umístění úkolu zdržovat po dobu delší než nezbytně nutnou.

 4. Pokud na místě umístění zadání se nachází již jen jedno poslední zadání, Člen týmu není oprávněn jej z místa zadání odnést a zavazuje se o tomto pozorování neprodleně uvědomit Zaměstnavatele.

 5. Výsledek každého úkolu odkazuje na polohu alespoň jednoho dalšího úkolu.

 6. Je-li k vyřešení úkolu třeba použít latinkové abecedy, jedná se vždy a pouze o anglickou abecedu s právě 26 anglickými písmeny. Pro úplnost jsou to tato: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y a Z. Proto i v Polském kříži není povoleno použít spřežku Ch; je-li v textu třeba počítat písmena, CH se počítá jako písmena dvě. Zaměstnavatel toto omezení činí pouze z čistě praktických důvodů a jako takové není šířením národnostní, náboženské či rasové nebo druhové netolerance.

 7. Zaměstnavatel umožňuje, jakožto ukázku svých zaměstnaneckých benefitů, získat k většině úkolů cennou nápovědu. Její použití není Zaměstnavatelem nijak zpoplatněno (je tedy ZDARMA) ani penalizováno.

D. Úspěšné ukončení konkursu

 1. Zaměstnavatel vybírá vítěze konkursu na základě pořadí vyřešení posledního zadaného úkolu a to pouze při splnění podmínky týmového řešení — tedy nejméně společného s jedním dalším členem týmu.

 2. Zaměstnavatel se zavazuje vítězi konkursu nabídnout pracovní pozici "Vítěz šifrovací hry Po škole", která Člena týmu opravňuje nosit firemní tričko, které v případě přijetí zaměstnání obdrží.

 3. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nastavení parametrů pracovní pozice dle vlastního uvážení.

E. Vedlejší ujednání

 1. Před začátkem konkursu zveřejní Zaměstnavatel na sekci stránek určené pro Tým poslední informace před začátkem konkursu, které mohou zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost Člena týmu v konkursu. Proto jim Zaměstnavatel doporučuje věnovat pozornost.

 2. Členovi týmu je silně doporučeno v případě nepředvídaných událostí neprodleně kontaktovat Zaměstnavatele.

F. Výpověď smlouvy

 1. Výpověď smlouvy ze strany Člena týmu je možno provést kdykoli před začátkem účinnosti smlouvy a to pouze písemnou formou. Registrační poplatek se v takovém případě nevrací.

 2. Výpověď smlouvy ze strany Zaměstnavatele, například v případě zrušení konkursu, je taktéž možná kdykoli před začátkem účinnosti smlouvy. Oznámení o výpovědi Zaměstnavatel umístí na webové stránky konkursu. Zaměstnavatel se v takovém případě zavazuje na požádaní Člena týmu neprodleně vrátit registrační poplatek v plné výši na účet, z nějž byl poplatek zaslán.

G. Závěrečná ujednání

 1. Zaměstnavatel čestně prohlašuje, že osobní údaje Člena týmu neposkytne třetím stranám, s výjimkou korporace Velký Vůz, z.s., nepoužije je k marketingu ani k rozesílání obchodních sdělení, a že s nimi bude nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo smlouvu i po jejím uzavření jednostranně změnit. Takové změny provede formou dodatku ke smlouvě. Veškeré dodatky ke smlouvě musí být číslované a musí být vyhotoveny v písemné formě. Doručení druhé smluvní straně je možné provést prostředky elektronické komunikace.

 3. V případě, že změna podle bodu výše povede k významnému zhoršení postavení Člena týmu vůči Zaměstnavateli, má Člen týmu právo od smlouvy do jednoho dne od doručení změny odstoupit. V případě, že z tohoto důvodu odstoupí od smlouvy celý Tým, bude mu Zaměstnavatelem na vyžádání vrácen účastnický poplatek snížený o částku, již Zaměstnavatel účelně vynaložil za účelem účasti členů Týmu v konkursu. Případné spory o tom, zda došlo k významnému zhoršení postavení Člena týmu, se smluvní strany dohodly řešit prostřednictvím rozhodce, jímž je předseda korporace Velký vůz, z.s.

 4. Jednání dle výkladu této smlouvy, které je v rozporu s ustanoveními této smlouvy, budiž považováno za porušení smlouvy s veškerými dopady z toho plynoucími.

 5. Smluvní strany prohlašují, že jsou s celým obsahem smlouvy důvěrně seznámeny a nemají k němu výhrady. Zaplacením poplatku stvrzuje Člen týmu uzavření této smlouvy ze svobodné vůle.