Po škole 2009


Pravidla

 1. Hry se účastní týmy, které mají alespoň 2 a zároveň nejvýše 5 členů.
 2. Minimální věk účastníka hry je 16 let. Každý tým má alespoň jednoho člena staršího 18 let. Hráči mladší 18 let se smějí účastnit hry pouze v případě, že přinesou na start vyplněné a zákonným zástupcem a členem týmu starším 18 let podepsané toto prohlášení (PDF, ODT).
 3. Hráči se účastní na vlastní nebezpečí. Hra samotná neobsahuje větší nebezpečí než luštění šifer a přesuny noční Prahou. Stanoviště nejsou fyzicky výkonnostního a nebezpečného charakteru.
 4. Hra se skládá z předem neznámého počtu stanovišť. Na každém z nich se nachází šifra, jejíž vyluštění umožní zjistit polohu dalšího stanoviště. Šifry nutně nemusejí být na papíře, vždy však budou označeny logem hry. K některým šifrám se poskytují terénní nápovědy. Jejich použití nebude nijak penalizováno, získat je ovšem může zabrat značně dlouhou dobu.
 5. Na stanovišti si tým smí vzít dvě kopie šifry, pokud není řečeno jinak. Je zakázáno zdržovat se poblíž stanoviště déle, než je nezbytně nutné, a upozorňovat tak na jeho polohu nejen ostatní týmy, ale i cizí lidi, kteří by stanoviště mohli poškodit. Pokud na stanovišti zbývá poslední kopie šifry, tým je povinen nechat ji na místě pro ostatní a zadání si opsat.
 6. Hra je lineární. Dělení týmu je povoleno, přestože jej nebude hra vyžadovat. Nikomu ale nedoporučujeme, aby chodil v noci sám.
 7. V šifrách je použita anglická abeceda (26 písmen), pokud není uvedeno jinak. Upřesňující poznámky, dodatečná pravidla a upozornění jsou psány kurzívou, v takto psaném textu tedy nehledejte šifru. Na stanovištích se mohou vyskytovat organizátoři, v takovém případě se řiďte dle jejich pokynů.
 8. Hru hrajete za svůj tým, spolupráce s ostatními týmy je zakázána. Samozřejmě se soupeřů z cizích týmů smíte zeptat "Jak se máte?" či odpovědět na otázku "Co je to lykantrop?," diskuse o šifrách či stanovištích byste se ale měli vyvarovat. Rovněž je zakázáno sledovat cizí tým s cílem nechat se dovést ke stanovišti.
 9. Během hry můžete volně používat služeb přátel na telefonu, jakož i kolemjdoucích. Tito lidé se ale nesmějí účastnit řešení šifry, mohou poskytovat jen faktické informace (smíte se tedy zeptat například "Jak se řekne latinsky beruška?" nebo "Jak se co nejrychleji dostaneme do Říčan?"). Je zakázáno získávat informace od lidí, kteří jsou zjevně v práci.
 10. Ke komunikaci, orientaci i řešení šifer je povoleno používat libovolnou elektroniku: notebooky, PDA, telefony, vysílačky, GPS… při jejich používání je ale třeba dodržovat obecně platné zásady, zvláště zakázáno je odposlouchávat cizí týmy. Organizátoři rozhodně neslibují, že vám libovolná z těchto hraček neuvedená v povinné výbavě bude nějak zvlášť užitečná.
 11. Jako tým se nejprve zaregistrujte. Poté zaplaťte účastnický poplatek 350 Kč (za celý tým) na účet Velkého vozu 2400020990/2010. Variabilní symbol svého týmu se dozvíte po registraci. Pokud po vás banka chce konstantní symbol, vyplňte 558. Údaje o hráčích slouží pouze pro vnitřní evidenci Velkého vozu a nebudou poskytnuty třetím stranám. Registraci týmu lze zrušit. Definitivně přihlášení se stáváte po přijetí vašeho poplatku. Prosíme, nepoužívejte k placení složenky. Pokud nemůžete zaplatit převodem na účet, lze částku složit na pokladně Fio.
 12. Termín registrace je do 22. 5., termín zaplacení poplatku taktéž (do té doby musí být platba připsana na účet Velkého Vozu). Zaplaťte raději v předstihu, bankovní převod může trvat i tři dny. V případě nezaplacení bude účast nabídnuta prvnímu dalšímu týmu v pořadí registrace, který se do maximálního počtu týmů nevešel.
 13. Hry se účastní nejvýše 30 týmů, organizátoři si vyhrazují právo tento počet případně zvýšit. Kdo dřív přijde, ten hraje.
 14. Hra začíná v pátek 5. 6. 2009 v 19:00. Informaci o místě startu se tým dozví, až dojde jeho platba na účet Velkého vozu (nejdříve však 20. 4.). Čím dříve tomu tak bude, tím lépe pro tým, k získání polohy startu může být třeba vynaložit trochu úsilí.
 15. Hra končí v sobotu 6. 6. 2009 nejdříve ve 12:00. Pokud do té doby nedokončí hru žádný tým, konec hry se posouvá. Hra v každém případě končí nejpozději v 16:00, informace o aktuálním času ukončení hry bude rozesílána formou SMS na telefonní číslo vyžadované v registraci.
 16. K přesunům během hry je povoleno používat pouze vlastních nohou a pražské integrované dopravy. Pokud nevyužijete žádnou nápovědu, celodenní jízdenka se pravděpodobně nevyplatí.
 17. Během hry je přísně zakázáno vstupovat na soukromé pozemky a místa, která nejsou veřejně přístupná.
 18. Za vítěze je považován každý tým, jehož alespoň dva členové dorazí před ukončením hry na cílové stanoviště v souladu s pravidly. Pokud se rozhodnete hru vzdát, můžete zavolat organizátorům, kteří vám sdělí polohu cíle. V cíli budou vyhlášeny vítězné týmy, organizátoři zde budou také vysvětlovat řešení šifer.
 19. Cílem hry není hledat způsob, jak obejít tato pravidla. Pokud v nich narazíte na rozpor nebo nejasnost, řiďte se především vlastním svědomím.
 20. Pokud narazíte na jakoukoliv nepředvídanou situaci (například pokud jste zjevně na správném stanovišti a nemůžete najít šifry), kontaktujte prosím organizátory. Potřebná telefonní čísla a případné další informace, které se vám budou při hře hodit, obdržíte nejpozději týden před hrou v autorizované sekci stránek.

Nutné vybavení

Doporučené vybavení